Reklamní předměty s potiskem Brno

Reklamní kovové propisky, laser loga zdarmaKOVOVÉ PROPISKY
ZDARMA LASER LOGA
po – pá: 8:00 – 16:30

Začněte psát. Pomůžeme vám hledat...


Obchodní podmínky

Všeobecné dodací podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti KATE agency s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY"), smluvní vztahy, vznikající mezi společností KATE agency, s.r.o., se sídlem Zikova 2117/30, 628 00 Brno a adresou kanceláře a skladu na adrese Šumavská 15, 602 00 Brno, IČ 26279312 jako dodavatelem ( dále jen „dodavatel” ) a odběratelem ( dále jen „odběratel” ) uvedeným v kupní smlouvě ( dále jen „smlouva" ).

1.2. Veškerá prezentace zboží dodavatele umístěná v katalogu, reklamě nebo na stránkách www je pouze informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem vzniká pouze na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) odběratelem dodavateli na podkladě nabídky dodavatele nebo na podkladě nabídky obsažené v katalogu dodavatele a písemným přijetím objednávky odběratele dodavatelem (e-mailem, faxem nebo poštou). Přijetí objednávky se děje zasláním e-mailového formuláře popř. faxového nazvaného jako „kupní smlouva“ na kontaktní e-mailovou adresu odběratele, kdy tento formulář obsahuje potvrzení sjednaných základních údajů týkajících se předmětu dodávky, jeho ceny, platebních a dodacích podmínek.

Takto vzniklý smluvní vztah se řídí těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka diářů, kalendářů, vína včetně dárkového balení a ostatních reklamních předmětů (dále jen „zboží") a s nimi souvisejících služeb závazně objednaných, určených k reklamním a dárkovým účelům uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Kupní cena (dále jen cena) je uvedena buď v katalogu dodavatele (při koupě zboží z katalogu) nebo v nabídce a potvrzení objednávky při koupi na základě samostatné nabídky. V případě vydání nového ceníku ke katalogu a zboží se kupní cena zboží a služeb řídí cenami v tomto novém ceníku.

3.2. Cena uvedená v katalogu a ceníku pro daný katalog na daný kalendářní rok neobsahuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro sepsání kupní smlouvy, objednávky v daný den.

3.3. Cena zboží nezahrnuje náklady za dopravu zboží ke kupujícímu.

3.4. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží.

3.5. K cenám služeb se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku.

3.6. Dodavatel poskytuje v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv tyto slevy:

 1. množstevní slevy, které jsou vždy uvedeny v nabídce dodavatele a odpovídají množství odebraného zboží a služeb
 2. 2 % z ceny zboží a služeb při platbě v hotovosti

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dle stavu a množství výrobní kapacity bude vždy stanovena v potvrzení objednávky, kupní smlouvě, která je nedílnou součástí podmínek.

4.2. U zakázek se službami se závazná dodací lhůta automaticky posouvá o termín předání textových a jiných potřebných podkladů. Toto prodloužení se vztahuje i na případ nedodržení termínu korektur (nad 10 pracovních dnů od doručení).

4.3. Při sjednané zálohové platbě, bude potvrzená dodací lhůta prodloužena o dobu prodlení splatnosti faktury a připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

4.4. Dodavatel má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října do prosince dle vytíženosti výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit odběrateli.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Odběratel po dohodě uvede v kupní smlouvě nebo objednávce některou z těchto variant způsobu dodání zboží :

 1. osobní převzetí v Brně
 2. autodoprava s dobírkou
 3. autodoprava bez dobírky
 4. pošta dobírkou (jen po odsouhlasení dodavatelem)
 5. pošta bez dobírky (jen po odsouhlasení dodavatelem)
 6. rozvoz ke kupujícímu (KATE agency)

5.2. Místem plnění předmětu smlouvy je u variant : 1) kontaktní adresa kanceláře a skladu na adrese Šumavská 15, 602 00 Brno, 2) až 5) místo předání zboží nezávislému autodopravci, 6) místo předání zboží odběrateli nebo jím zmocněné třetí osobě.

5.3. Náklady na dopravu hradí odběratel dodavateli zvláštní položkou ve faktuře, není-li dohodnuto jinak.

5.4. Dodavatel je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a odběratel je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

6.2. Mezi stranami bude sjednána jedna z těchto variant způsobu platby:

 1. zálohová faktura (70 % nebo smluvní částka po odsouhlasení dodavatelem) a vyúčtování fakturou po dodání zboží
 2. faktura po dodání zboží (jen po odsouhlasení dodavatelem)
 3. v hotovosti po předání zboží
 4. 100% záloha včetně DPH předem
 5. dobírka

6.3. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH nepřekročí částku 5 000,- Kč, je možné zvolit pouze variantu 3. až 5. čl. 6.2. , pokud nerozhodl dodavatel jinak.

6.4. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, může prodávající jednostranně zrušit případnou slevu.

6.5. Při variantě 1) a 2) vzniká dodavateli právo na fakturaci dnem předání zboží odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci.

6.6. Splatnost faktury je do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsáním celé fakturované částky na účet dodavatele.

6.7. Dodavatel je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a odběratel je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.8. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch dodavatele v plné výši.

6.9. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky odběratele, kterou má vůči dodavateli, nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě, že bude odběratel v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o osm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se dodavatel s odběratelem dohodli na smluvní pokutě z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Dodavatel může od smlouvy odstoupit, jestliže je odběratel v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu uvedeném na zálohové faktuře, dále pak v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením odstoupení se smlouva od počátku ruší.

8.3. V případě odstoupení odběratele od smlouvy má dodavatel nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě vystavené faktury ze strany dodavatele. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

8.4. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané odběratelem na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě kupujícího informovat, formou sdělením na dodacím listě či faktuře částečného plnění, o náhradním prodlouženém termínu plnění dodávky daného zboží nebo o nemožnosti dodání zboží vůbec, přičemž odběrateli tímto nevzniká vůči dodavateli žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí odběratel dodavateli písemně (i faxem, e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení dodavatele. Pokud tak neučiní, má se za to, že odběratel od smlouvy odstupuje a dodavatel automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží a služeb ze zakázky.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 5 000,- Kč. Pro objednání je nutné se řídit minimálními počty kusů od vybraného druhu zboží. Vzhledem k rozsáhlé nabídce je nutné toto konzultovat s dodavatelem.

9.2. V případě, že odběratel požaduje zboží v nižší než minimální hodnotě zakázky uvedené v článku 9.1., bude mu účtován expediční poplatek 390,- Kč + DPH 20 %. Tuto objednávku, v hodnotě nižší než je uvedeno v článku 9.1., má však dodavatel právo odmítnout.

9.3. Sjedná-li odběratel ve smlouvě potisk, laser, výšivku nebo jiné označení zboží (dále je „tisk“) , je povinen dodat vhodné podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (vektorové provedení a fonty převedené do křivek). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Ceny za potisk a podmínky potisku se řídí ceníky potisku dle jednotlivých technologií. Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat ±5 procent z objednaného počtu kusů s potiskem, pokud se s odběratelem výslovně nedohodne jinak.

9.4. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

9.5. Dodavatel je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace a to takto:

Je-li dodání vadného zboží podstatným porušení smlouvy, může odběratel požadovat

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vady odstranit bez zbytečného odkladu, má odběratel právo na bezplatné odstranění vady
 • odstranění vady nebo vady potisku
 • přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
 • odstoupení od smlouvy v předmětu vadného plnění

Je-li dodání zboží nepodstatným porušením smlouvy, může odběratel považovat

 • odstranění vady opravou věci nebo potisku
 • přiměřenou slevu z ceny zboží nebo potisku

9.6. Nebezpečí škody na zboží a potisku přecházejí na odběratele okamžikem převzetí zboží od dodavatele nebo okamžikem, kdy dodavatel předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení.

9.7. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.8. Uplatňování práv z vadného zboží se řídí reklamačním řádem dodavatele, se kterým se odběratel seznámil před podepsáním kupní smlouvy. V případě uznání vady zboží nahradí dodavatel pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.9. Při prodlení odběratele s převzetím zboží od dodavatele v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,- Kč za každý den skladování. Jako první den pro placení se počítá 11. den.

9.10. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

9.11. Pro katalogové rozměry zboží nebo jen jejich části nebo rozměry vzorku nebo jen jeho částí je přípustná odchylka ±10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.12. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravenými těmito PODMÍNKAMI se smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo dodavatele.

10.2. Upozornění: Zboží uvedené v katalozích a na e-shopu prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům. Podávající si vyhrazuje právo toto zboží nedodávat po 1 ks či malém množství kusů chápaném jako maloobchodní odběr.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Odesláním své objednávky, vyžádáním cenové nabídky nebo vyplněním žádosti o katalog, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti KATE agency, s.r.o. dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti KATE agency, s.r.o.

Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb. Společnost KATE agency, s.r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům, ani zdarma, ani za úplatu.

12. PLATNOST A ÚČINNOST

12.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2014. Podmínky reklamace a reklamační řád naleznete na www.kate.cz

KATE agency

KATE agency s.r.o.

Šumavská 15
602 00 Brno

IČO: 26279312
DIČ: CZ26279312
Sp. zn. C 41502, KS v Brně

tel.: +420 549 210 119
mobil: +420 777 06 08 06
e-mail: info@kate.cz

© 2018 KATE agency s.r.o.