Reklamní předměty s potiskem Brno

Reklamní kovové propisky, laser loga zdarmaKOVOVÉ PROPISKY
ZDARMA LASER LOGA
po – pá: 8:00 – 16:30

Začněte psát. Pomůžeme vám hledat...


Reklamační řád

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků je vydáván tento Reklamační řád, který upravuje vyřizování reklamací vad zboží a vad potisků zboží ve firmě KATE agency s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, IČO 26279312 (dále jen prodávající).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající odpovídá za zjevnou vadu, kterou má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému přepravci k dopravě ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna do 7 dnů ode dne doručení (převzetí zboží) a za vadu skrytou, která se stane zjevnou v době do 6 měsíců po předání. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.

1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2. POVINNOST KUPUJÍCÍHO

2.1. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího (reklamovat) veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 1.1. Reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto Reklamačním řádu.

3. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§345 odst. 2 Obchodního zákoníku) může kupující:

 1. požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
 2. opravu vadného potisku
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
 4. odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
 5. požadovat dodání chybějícího zboží

3.2. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.3. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

 1. požadovat odstranění vad zboží
 2. požadovat dodání chybějícího zboží
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je reklamováno zboží kompletní, reklamaci nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.2. Reklamačního řádu.

4. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho kanceláři v Brně, Šumavská 15, PSČ 602 00.

4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující pouze písemnou formou ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat následující nezbytné údaje:

 1. název (jméno) kupujícího
 2. místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
 3. název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
 4. popis vady zboží
 5. volbu nároku z vad zboží
 6. datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
 7. datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží, uplatňuje kupující u prodávajícího v době:

 1. při osobním odběru ihned (nebo v termínu do 7 dnů od převzetí zboží)
 2. při dodání zboží nezávislým dopravcem do 7 dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je při uplatnění reklamace zaslané poštou rozhodné datum poštovního razítka na zásilce.

5.2. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

5.4. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

6. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.1. Pro vyřízení reklamace je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.

KATE agency

KATE agency s.r.o.

Šumavská 15
602 00 Brno

IČO: 26279312
DIČ: CZ26279312
Sp. zn. C 41502, KS v Brně

tel.: +420 549 210 119
mobil: +420 777 06 08 06
e-mail: info@kate.cz

© 2018 KATE agency s.r.o.